Uddrag af
VEDTÆGT FOR EGERNSUND KIRKEGÅRD

A.    KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD.

§ 1
Kirkegården ejes af Egernsund kirke og bestyres af Egernsund menighedsråd.

§2
Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet.

B.    ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDSRET.

§5
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder - gravstedsret - samt om nedsættelse af kister eller askeurner i såvel nye som bestående gravsteder sker til graveren.

§6
For ethvert gravsted udfærdiger graveren et gravstedsbrev i forbindelse med udlæggelse af  gravstedet til begravelse eller urnenedsættelse.

§7
1. Ønske om gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som
    1. ved sin død havde bopæl i sognet og var medlem af folkekirken,
    2. har ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården,
    3. på særlig måde har været knyttet til sognet, eller
    4. ved sin død havde bopæl i sognet og ikke var medlem af folkekirken, såfremt der ikke i sognet er en kommunal kirkegård
        eller en kirkegård for det trossamfund, vedkommende tilhørte.

4. Når der udlægges gravplads, skal der på begæring samtidig udlægges gravplads til nærtstående efterlevende umiddelbart 
    ved siden af,  og denne bevarer retten til at blive begravet her, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

§8
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, 
 fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

§9
Den periode, for hvilken brugsretten til et gravsted er erhvervet eller fornyet, regnes fra den førstkommende 
1. januar efter erhvervelsen eller fornyelsen.

§11
1. Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til 1 kirkeværgen herom i rimelig tid før
    den løbende brugsperiodes ophør.
2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkeværgen skriftlig påmindelse om fornyelsen til indehaveren af brugsretten,
    såfremt adressen er kendt.
3. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet
    og hvad der findes derpå til kirkegården.
4. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 8 uger efter brugsrettens udløb fjerne planter
m.m. samt gravminder,
    når eventuelle fundamenter samtidigt fjernes og gravstedet afleveres i planeret stand.
    Indehaveren af gravstedsretten skal orienteres herom.


C.    NEDLÆGGELSE OG REGULERING.

§13

1. Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring i bestående gravsteds anlæg kan kun ske efter udløbet af fredningstiden
    fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

2. Enhver regulering af kirkegården skal forberedes og tilrettelægges således, at der tages vidtgående hensyn til de
    eksisterende skønhedsværdier, kirkegårdens særlige karakter og under hensyntagen til særlige gravsteder.

D.    GRAVSTEDETS ANLÆG.


§13
1. Plantning af træer og buske kræver menighedsrådets tilladelse.

2. Hvis bestående planter på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe for andre gravsteder,
    kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.
5. Hvis gravstedet ønskes pålagt ral, kan dette alene ske på 2/3 af gravstedets areal. 
6. Der må kun anvendes vaser af brudsikkert materiale (ikke glas).

§17

1. Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse.
    Den pågældende har ansvaret for, at de bestemmelser i nærværende vedtægter, som gælder for gravstedet, overholdes.

2. Det påhviler den af menighedsrådet bemyndigede person at påse og afgøre om gravstederne på kirkegården vedligeholdes
    sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægten s bestemmelser.
3. Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelsen, kan kirkegården overtage
    vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.
4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges,
   pålægger kirkegården skriftligt indehaveren af brugsretten at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.
5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, meddeler menighedsrådet 
    ved anbefalet skrivelse  indehaveren af brugsretten, at gravstedet
sløjfes som anlagt gravsted og tilplantes, tilsås eller gruslægges.
   Gravminder opbevares indtil brugsperiodens udløb efter menighedsrådets nærmere anvisninger.
   Gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før fredningstiden for den sidste begravelse er udløbet.


§ 18 .
1. Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på grav
stederne, 
  som er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.
   Gravsteder er ikke omfattet af kirkens forsikringer, idet menighedsrådet iflg; kirkeministeriets
. skr: 45/92 af 28. september 1999
   ikke må anvende kirkelige midler til forsikring af privat
 ejendom. Det påhviler derfor gravstedsejere selv at
  holdegravstedet  forsikret mod skader og hærværk.

2. Indehavere af brugsret til gravsteder er pligtige at afhjælpe indtrufne beskadigelser.


E.    SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KISTEGRAVE.


§ 20

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for kistegrave 30 år.
Efter udløb kan fornyelse ske for en periode af mindst 5 år.


§22

1. Anvendes zink- eller egetræskiste skal brugsretten til gravstedet være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til 
   mindst det dobbelte af fredningstiden (60 år).


F.    SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR URNEGRAVE.

§ 24

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for en urnegrav 10 år. Efter
udløb kan fornyelse ske for en periode af mindst 5 år.

§25

3. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.


§ 26
Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af frednings tiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale 


G.    SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR PLÆNEGRAVSTEDER.
 

§
27
1. Fredningstid for urnegravsteder og for kistegravsteder er som på kirkegården i øvrigt. 
    Forlængelse af fredningstiden kan dog ske med mindst 5 år.

2. Sten, som er nedlagt i plænen, skal være i størrelsen 65x40 cm. Farven er valgfri.
3. Blomster kan stilles eller lægges på stenen.

4. Blomster må sættes i dertil fast nedgravede special-vaser.


H.    SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR SKOVKIRKEGÅRD


§ 28
1. Gravminder skal være af natursten uden polerede overflader. Gravpladsen tilsås med græs.
    En smal bræmme omkring gravmindet friholdes af hensyn til renholdelsen.  
2. Der må ikke plantes foran eller omkring gravmindet. Det er tilladt at sætte buketter i vaser
, i bræmmen omkring gravmindet.
    Det er ligeledes tilladt at lægge buketter i ovennævnte  bræmme. Det er endvidere tilladt at lægge vinterkrans, pude eller 
    kors i bræmmen omkring
gravmindet. Af hensyn til græssets vækst må vinterkrans mv. ikke lægges på græsset.
    Det er ikke tilladt at dække bræmmen omkring gravmindet med gran.


§ 29

For vedligeholdelse af gravpladsen opkræves obligatorisk indbetaling til stiftsøvrigheden.
Dette beløb opkræves ved ibrugtagning af hver enkelt gravplads og dækker hele fredningsperioden.

§30
Der kan ikke reserveres kistegravsteder udover til efterlevende ægtefælle og børn. I og omkring kistegravsteder kan der gives tilladelse til urnenedsættelser. For disse opkræves
 et beløb for en fredningsperiode.


Egernsund menighedsråd

19. juni 2001. arkiv/mr/øvrigt